Saturday, 29 October 2011

PROFESIONALISME GURU

PENGENALAN
Profesionalisme ialah sifat-sifat sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional


Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987)
1. KEPERLUAN GURU


a) KELAYAKAN GURU

Kelulusan ikhtisas guru pendidikan khas :

 • Ikhtisas = pekerjaan yang memerlukan latihan dan pendidikan yang mendalam
 • Sentiasa belajar berfikir, merancang dan menilai murid-murid
 • Mempunyai pengetahuan yang luas, kemahiran dan kaedah penyampaian yang cekap


Jenis kelulusan atau kelayakan :

 • Diploma khas pendidikan / pemulihan khas (KDP) sijil perguruan khas pendidikan pemulihan khas (KSPK) - setahun
 • Sijil kursus dalam cuti (KDC) pemulihan / pendidikan khas - 6 bulan
 • Sijil kursus dalam perkhidmatan (KDP) pemulihan / pendidikan khas - 14 minggu
 • Ijazah sarjana muda pendidikan khas - maktb


Kepentingan kelayakan guru :

 • Memberi maklumat mengenali murid-murid PK
 • Mendapat maklumat cara penilaian dan penapisan murid PK
 • Menyatakan hak-hak murid PK dalam pendidikan
 • Memberi pengetahuan menyeluruh berkenaan aspek psikologi, sosial, jasmani, emosi, intelek dan rohani muri PK


b) MOTIVASI GURU

Motivasi adalah suatu bentuk dorongan minda dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang

Motivari instrinsik adalah motivasi yang berpunca dari dalam diri iaitu yang didorong oleh faktor kepuasan dan ingin tahu

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berpunca dari luar iaitu apabila kita membuat sesuatu bagi mendapatkan ganjaran


Peranan guru dalam memotivasikan murid :

 • ganjaran
 • ambil berat
 • penuhi keperluan pelajar
 • terima pelajar seadanya
 • berikan kata perangsangKesan motivasi :

 • menggalakkan semangat persaingan
 • menarik perhatian pelajar
 • dapat menimbulkan perasaan ingin tahu
 • menghasilkan pembelajaran yang bermakna
c) KETERAMPILAN GURU

Keterampilan boleh didefinisikan sebagai kemahiran kecekapan dan pengetahuan menggunakan tenaga dalam bidang teknikal yang melibatkan operasi kognitif, psikolotor dan penggunaan sumber yang berkesan (Ahmad, 1997 ; Zamri, 2007)

Dalam konteks pendidikan khas keterampilan bermaksud kemahiran, kecekapan dan pengetahuan dalam menyampaikan kemahiran kepada golongan pelajar berkeperluan khas 


Keterampilan guru pendidikan khas :

 • menguasai kemahiran mengasuh, membimbing dan mendidik
 • memiliki pengalaman, bermotivasi tinggi dan kreatif
 • mempunyai kemahiran dan teknik pengajaran yang baik
 • mempunyai tahap kesabaran yang tinggi 
d) LATIHAN GURU ASAS

Objektif latihan adalah untuk membentuk keupayaan ahli-ahlinya.

Latihan dalam sistem pendidikan merupakan kesediaan untuk mempelajari tatacara bekerja untuk meningkatkan kemahiran guru.

Program mengenalpasti latihan yang mencukupi dalam bidang yang diceburi


Program yang terlibat :

 • Kursus diploma perguruan malaysia (KDP)
 • Program bacelor pendidikan
 • Kursus perguruan lepasan diploma (KPLD)
 • Kursus perguruan lepasan ijazah (KPLI)
 • Kursus diploma perguruan khas (KDPK)
 • Program khas pengsiswazahan guru (PKPG)

  
Contoh latihan asas guru :

 • amali
 • pengalaman berasaskan sekolah
 • latihan mengajar


Tujuan guru asas PK :

 • memberi pengalaman yang baik
 • mengenal pasti masalah murid-murid
 • menggunakan pelbagai pendedahan untuk menangani masalah murid 

Isu latihan guru asas :

 • ramai yang menganggap tanpa latihan guru asas seseorang mampu menjadi guru dan mengajar murid-murid
 • infrastruktur dan kemudahan tempat guru menerima latihan guru asas
 • guru biasa mengajar di kelas pendidikan khas tanpa latihan asas
 • sistem pemilihan calon guru 
2) PENINGKATAN PROFESIONALISME


Objektif :

 • meningkatkan profesionalisme guru
 • inovasi terkini dalam pendidikan
 • memartabatkan profesion pendidikan
 • mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesional keguruan
 • meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan


Kursus dalam perkhidmatan


 • Menyediakan latihan kepada guru-guru yang sedang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah
 •  Program ini bermatlamat kepada peningkatan pengetahuan dan profesionalisme keguruan di kalangan guru seiring dengan perkembangan pendidikan global
 •  Kursus yang ditawarkan termasuk program ijazah dan pasca ijazah


Jenis kursus yang ditawarkan

 • Kursus pendek kelolaan institut pendidikan guru malaysia (KPKI)
 •  Kursus khas pensarjanaan pensyarah
 •  Program pembangunan jurulatih malaysia
 •  Kursus peningkatan profesionalisme 14 minggu
 •  Kursus sijik perguruan khas (KSPK) satu tahun3) SOKONGAN PENGURUSAN SEKOLAH

Kerjasama :

 • guru besar tidak memahami konsep pendidikan khas
 • guru aliran perdana tidak mengiktiraf pendidikan khas
 • pihak sekolah hanya meletakkan program pendidikan khas dipinggiran
 • pihak pejabat tidak memberi kerjasama dari segi keperluan kewangan dan kebenaran untuk aktiviti luar


Kenaikan pangkat


Penghargaan dan pengiktirafan :

 • guru besar jarang mencalonkan guru PKsebagai guru cemerlang
 • guru aliran perdana cemburu dengan elaun PK
 • guru PK dianggap tidak memberi apa-apa sumbangan terhadap sekolah


Kebajikan :

 • guru PK dikatakan mempunyai peruntukan sendiri dan sukar mendapat bantuan BBM dan sebagainya
 • senioriti antara guru aliran perdana dan pendidikan khas
 • guru PK sudah mendapat elaun khas  

  Selamat Datang ke DiaNurna Belog

  Friday, 28 October 2011

  PELEBELAN, PENGASINGAN dan INTEGRASI

  PELEBELAN

  Definisi Pelebelan
  Pelebelan didefinisikan sebagai mengecap seseorang mempunyai sesuatu sifat yang tidak baik seperti jahat, suka menipu dan sebagainya. Pelebelan juga boleh dianggap sebagai satu tanggapan atau penilaian yang dibuat berdasarkan pandangan individu itu sendiri terhadap esuatu perkara.


  Kesan Positif Pelebelan Kepada Murid
  • Masalah murid-murid lebih difahami
  • Mewujudkan kesedaran kepada masyarakat mengenai OKU dan kemudahan
  • Pnp yang dilaksanakan oleh guru berfokus terus kepada kemahiran asas untuk berdikari
  • Membolehkan perkihdmatan khusus diberi kepada kanak-kanak untuk mengikut keperluannya contohnya seperti rawatan


  Kesan Negatif Pelebelan Kepada Murid
  • Mewujudkan sifat pemalu yang tinggi
  • Murid sering diketepikan dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah
  • Timbulnya pelbagai istilah negatif bukan sahaja menyebabkan murid patah hati untuk belajat tetapi menjurus kepada masalah disiplin


  Kesan Positif Pelebelan Kepada Guru
  • Memudahkan guru membuat rancangan pengajaran individu
  • Mengukur tahap murid berdasarkan ujian-ujian yang dilaksanakan
  • Pelebelan dapat membantu dalam mengenal pasti faktor yang membawa kepada kecacatan atau masalah


  Kesan Negatif Pelebelan Kepada Guru
  • Guru pendidikan khas disama tarafkan dengan murid
  • Menimbulkan persepsi negatif guru aliran perdana terhadap guru pendidikan khas
  • Dikatakan tidak mahu bercampur gaul dengan guru perdana
  • Dipandang sebagai golongan kelas kedua


  Kesan Positif Pelebelan Kepada Ibu bapa

  • Dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anak mereka dan mengetahui strategi-strategi berkesan yang boleh digunakan untuk memaksimumkan potensi anak
  • Mendapat kemudahan bantuan daripada kerajaan dan NGO  Kesan Negatif Pelebelan Kepada Ibu bapa

  • Tekanan psikologi dan rasa rendah diri
  • Tidak dapat menerima persepsi masyarakat terhadap anak-anak mereka
  • Mereka dilihat sebagai liabiliti bukannya sebagai aset

  PENGASINGAN

  Definisi Pengasingan

  • Pengasingan juga dikenali sebagai segregrasi
  • Segregrasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain
  • Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam  Kesan Positif Kepada Murid

  • Mendapat tumpuan yang lebih
  • Kemudahan infrastruktur yang lengkap
  • Kurang masalah disiplin berlaku
  • Kesan pembelajaran lebih baik  Kesan Negatif Kepada Murid

  • Peluang interaksi yang kurang dengan pelajar normal
  • Masalah penyesuaian diri dalam masyarakat
  • Kurang mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa
  • Meningkatkan kecenderungan melebel dan menyalah lebel ke atas pelajar berkeperluan khas  Sokongan Dan Kerjasama
  a) Kerajaan

  • Peruntukan kewangan yang terus dari kerajaan
  • Pengurusan kewangan Sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTJ)
  • Sekolah bertaraf PTJ mendapat pertambahan sumber peruntukan dan kuasa berbelanja yang memudahkan pengetua membuat perancangan tentang pembangunan akademik, kokurikulum dan pengirisan sekolah


  b) Kerjasama pelbagai disiplin

  • Guru
  • Pegawai Perubatan
  • Ahli terapi
  • Ahli psikologi  Masalah Pembelajaran Sebagai 1 Kontinum
  a) Kontinum = kelompok
  b) Lokasi

  • kedudukan bangunan / kelas yang terasing
  • Masalah ruang yang terhad

  c) Sosial

  • pergaulan yang terhad dengan warga sekolah
  • kurang penglibatan dalam aktiviti sekolah

  d) Kurangnya sokongan pihak pentadbir

  • layanan sebagai golongan kelas kedua
  • kurangnya peruntukan kewangan
  • sikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas mengambil peperiksaan awam

  INTEGRASI

  Definisi Integrasi

  • Integrasi bermaksud mendidik kanak-kanak berkeperluan khas bersama-sama dengan kanak-kanak biasa
  • Integrasi juga didefinisikan sebagai menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah-sekolah biasa  Masalah Normalisasi

  • kurang peluang dalam penglibatan kokurikulum
  • memerlukan latihan yang khusus untuk mengurangkan tahap ketidakupayaan
  • kurang penyesuaian terhadap murid-murid biasa  Masalah Disiplin

  • pergaduhan dengan pelajar normal
  • berkeliaran semasa PnP
  • terpengaruh dengan masalah disiplin pelajar normal
  • kurang berminat untuk melakukan tugasan yang diberi guru  Pemilihan Kelas

  • berdasarkan kecacatan
  • berdasarkan IQ 

  Selamat Datang ke DiaNurna Belog