Wednesday, 9 November 2011

PENGURUSAN KELAS KHAS

MODEL PENGURUSAN KELAS PENDIDIKAN KHAS

MODEL HEWETT

Tingkah laku murid dipengaruhi oleh :

 • Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra
 • Kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk menyiasat, menganalisis dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui
 • Perkhidmatan atau keperluan membantu, membimbing, mengawal dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik


Kebaikan model :

 • Penggunaan internet atau bahan interaktif yang lebih menarik dan boleh membina motivasi murid
 • Menggalakkan murid membuat penerokaan dalam pencarian sumber maklumat
 • Menggalakkan murid mahir dalam penggunaan ICT
 • Pengumpulan bahan maklumat dari pelbagai sumber


Kelemahan model :

 • Guru yang tidak mahir dalam penggunaan "online teaching" akan mengambil masa yang lama
 • Murid akan meneroka laman sesawang yang tidak sesuai jika tiada pengawasan
MODEL MONTESSORI

Pengenalan

 • Teori utama montessori ialah minda yang menyerap, jangka masa peka dan proses normalisasi
 • Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat, menyentuh, mendengar, menghidu dan merasai sesuatu


Prinsip-prinsip

 • Menghormati kanak-kanak dan hak mereka
 • Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar
 • Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh
 • Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri


Konsep asas dalam kurikulum

 • Minda yang mudah menyerap
 • Persekitaran yang tersedia
 • Didikan diri
 • Bahan pembelajaran
STESEN

Definisi

 • Merupakan bilik atau ruang lengkap dengan bahan-bahan bantu mengajar khusus bagi satu mata pelajaran
 • Diguna pakai sebagai alternatif kepada kaedah sedia ada
 • Murid-murid dapat mengikuti keseluruhan kurikulum berdasarkan keupayaan dan kebolehan sedia ada murid


Rasional

 • Menyediakan pendekatan pnp yang lebih fleksibel, menarik dan berfokus
 • Disiplin murid senang dikawal


Matlamat

 • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan dalam suasana pembelajaran yang kondusif, aktif dan menyeronokkan


Objektif

 • Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran
 • Murid lebih berminat untuk belajar
 • Murid belajar dalam suasana kondusif


Bilangan stesen

 • Sebanyak 14 buah stesen kemahiran mengikut komponen mata pelajaran berasaskan 4 bidang di dalam kurikulum pendidikan khas


Implikasi

 • Pengubahsuaian ruang fizikal
 • Keperluan peralatan fizikal
 • RPI disimpan di stesen
KIOSK

 • Merupakan pendekatan dimana pelbagai bahagian sudut dalam kelas yang berdasarkan teori multiple intelligent
 • Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud dalam diri manusia itu
 • Diasaskan oleh Howard Gardner
 • Beliau menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajran adalah lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu itu
 • Kecerdasan individu boleh dipertimbangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran
 • Melalui pendekatan kiosk, proses pengajaran dan pembelajran adalah lebih mudah apabila minda murid tersebut tercabar bukannya dalam keadaan bosan atau rehat
 • Dalam konteks pendidikan khas terutamanya, pendidikan khas bermasalah pembelajaran, konsep kiosk amatlah sesuai dijalankan
 • Ini kerana murid pendidikan khas berpeluang merasa kepelbagaian suasana pembelajaran
 • Pendekatan kiosk memberi peluang kepada guru untuk mengapllikasi keperlbagaian kemahiran serta kreativiti mereka
 • Pendekatan kiosk sebenarnya berdasarkan kecerdasan pelbagai dimana sati kelas boleh membina 8 kiosk.
MODEL PENGAJARAN KUMPULAN

PENGAJARAN KOPERATIF

 • Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil.
 • Setiap murid bertanggungjawb tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan
 • Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan
 • Hasil secara kumpulan
 • Guru berperanan sebagai fasilitator, menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan untuk mencapai objektifPENGAJARAN KOLABORATIF

 • Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu stratei yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari
 • Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid
 • Berasaskan kepada idea bahawa pembelajran adalah satu tingkah laku sosial.
 • Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual
 • Hasil secara individu
 • Tidak memerlukan pemantauan guruKHIDMAT GURU PENDAMPING

Definisi

 • Guru pendamping ialah guru yang bekerjasama dengan guru perdana atau guru biasa untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran bermanfaat dan sesuai untuk murid
 • Guru pendamping khusus merupakan guru yang memiliki pengetahuan yang khusus dalam masalah yang dihadapi oleh murid
 • Guru kelas biasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membantu kanak-kanak mempelajari sesuatu


Peranan guru pendamping

 • Membantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasan melalui perbincngan
 • Menyusun aktiviti yang dapat dilakukan di dalam dan luar kelas
 • Menjalankan program yang berpusatkan murid


Kepentingan guru pendamping

 • Meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan di dalam kelas KBSR, termasuklah murid-murid yang telah diinklusifkan.
 • Memperkembangkan kebolehan murid-murid dalam aspek akademik, perkembangan sosial, komunikasi, tingkah laku, psikomotor dan keterampilan diri
 
Selamat Datang ke DiaNurna Belog

0 comments: