Wednesday, 9 November 2011

STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR

ISU INDIVIDU

INKLUSIF

Lyin Gow (1990) menyatakan bahawa kanak-kanak ketiadakeupayaan belajar bersama-sama rakan sebaya dengan segala kemudahan pembelajaran berkesan yang dapat memenuhi keperluan mereka

Stainback & Stainback (1990) menyatakan bahawa inklusif merupakan program menempatkan kanak-kanak ke dalam bilik darjah sebagaimana kawan yang tidak mempunyai kecacatan


Rasional inklusif

 • Memberi peluang untuk berinteraksi antara kanak-kanak istimewa dengan kanak-kanak lain
 • Memberi peluang untuk kanak-kanak istimewa menyesuaikan diri dalam masyarakat
 • Berkongsi kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya


Ciri-ciri pelajar yang diinklusifkan

 • Mempunyai kemahiran 3M
 • Tiada masalah tingkah laku
 • Boleh mengikut arahan
 • Boleh berkomunikasi


Jenis-jenis inklusif
a) Inklusif penuh

 • mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid-murid biasa
 • senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas
 • guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan guru pendidikan khas sekiranya ada masalah dari segi pembelajaran atau tingkah laku
 • pelajar pendidikan khas tahun 6 boleh mengambil peperiksaan


b) Inklusif separuh

 • mengikuti pembelajaran kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja
 • senarai nama murid pada daftar program pendidikan khas
 • guru pendidikan khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping
 • ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasa


Kebaikan pendidikan inklusif

 • Wujud hubungan interaksi yang baik
 • Mengurangkan kecenderungan melebel dan menyalah lebel
 • Mengurangkan stigma terhadap pelajar berkeperluan khas


Kelemahan pendidikan inklusif

 • Berlaku pengasingan daripada kanak-kanak biasa
 • Guru biasa mengalami bebanan dan tanggungjawab yang lebihINTERGRASI

Intergrasi ialah program yang disediakan bagi murid-murid pendidikan khas di sekolah-sekolah biasa.

Program pendidikan khas intergrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas masalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan.

Ia diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik atau vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan

Objektif pendidikan khas intergrasi

 • menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas
 • menyediakan pendidikan yang sesuai dan releven kepada setiap murid pendidikan khas
 • menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkiniPERBEZAAN INDIVIDU DAN PENYESUAIAN

Definisi
Perbezaan individu didefinisikan sebagai ketidaksamaan individu dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial


Murid pk vs murid normal

 • Fizikal dan kesihatan
 • Emosi dan sosial
 • Kesediaan belajar
 • Pengamatan


Aspek perbezaan

 • Jantina
 • Fizikal
 • Personaliti
 • Kesihatan
 • Gaya belajarSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGAJARAN KUMPULAN

Konsep

 • Berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berorientasikan guru kepada berpusatkan pelajar


Tujuan

 • Murid dapat menguasai kemahiran tertentu mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka


Prinsip pengajaran kumpulan

 • Pelajar bergerak bebas dan berbincang
 • Alat dan bahan disediakan
 • Perhatian guru penting
 • Ahli kumpulan tidak semestinya tetap
 • Melantik ketua kumpulan
 • Arahan guru mestilah jelas


Kaedah pengajaran kumpulan

 • Persembahan
 • Rumusan
 • Sumbang saran
 • Main peranan
 • Simulasi
 • Teknik jigsaw


Kebaikan pengajaran kumpulan

 • Meningkatkan komitmen individu terhadap pembelajaran
 • Pelajar yang lemah akan dibimbing dan pelajar cerdas akan terus maju
 • Memperkembangkan kemahiran komunikasi
 • Memupuk semangat positif seperti tolak ansur dan kerjasama


Kelemahan pengajaran kumpulan

 • Menimbulkan perasaan rendah diri
 • Memerlukan penglibatan aktif murid
 • Guru yang tidak cekap akan mengalami masalah kekangan masaPENGAJARAN INDIVIDU

Definisi

 • Turut dikenali sebagai self-direct, independent atau autonomous learning (Fry, 2003)
 • Menekankan sistem pembelajaran yang fleksibel yang mengambil kira perbezaan individu dan gaya pembelajaran individu
 • Murid banyak bertanggungjawab terhadap pelbagai aspek pembelajaran mereka dan mempunyai motivasi yang tinggi


Kaedah pembelajaran individu

 • Pengajaran kendiri melalui bahan media
 • Pembelajaran berasaskan komputer dan multimedia
 • Tugasan atau projek individu 


Kekuatan pengajaran individu

 • Mempunyai penyataan objektif pembelajaran yang jelas untuk dicapai
 • Melibatkan penglibatan aktif murid dalam memberi respon kepada bahan pembelajaran
 • Memberi peluang kepada pelajar lemah untuk mendapat perhatian yang diperlukan
 • Hubungan guru dan murid erat kerana berlakunya maklum balas


Kelemahan pengajaran individu

 • Memerlukan komitmen dan motivasi yang tinggi daripada murid
 • Masalah logistik kerana perlu mendapat sokongan daripada pihak pentadbiran

Selamat Datang ke DiaNurna Belog

0 comments: